MAP

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů na Místní akční plány vzdělávání:

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000286

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou

Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287


Zaměstnanci MAP ORP Havlíčkův Brod
– Karolína Ortová – metodik
– Mgr. Petra Stránská – manažer klíčové aktivity
– Květa Lutnerová – vědecký pracovník
– Ing. Jitka Hejlová – projektový manažer
Zaměstnanci MAP ORP Světlá nad Sázavou
– Mgr. Gustav Charouzek – projektový manažer
– Mgr. Lucie Šulcová – manažer klíčových aktivit
– Ing. Ivona Moravcová – vědecký pracovník
– Mgr. Iva Majerová – metodik
– Mgr. Kateřina Procházková – odborný administrátor

Cílem projektů je podpora včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže do 15 let. Stěžejními cíli projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nových výukových metod, systematického přístupu ke vzdělávání s přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe. Dále implementace vhodných postupů a přístupů a také cílená motivace zástupců škol.

Zpracování místních akčních plánů

Cíl: „Rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“

Povinná opatření MAP:

–          Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

–          Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

–          Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

–          Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

–          Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

–          Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná opatření MAP

–          Začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit

–          Zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 2 let

  • Například: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
Cílové skupiny:
 
– pedagogičtí pracovníci
– vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
– veřejnost
– děti a žáci
– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
– pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
– pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
– rodiče dětí a žáků
– zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Klíčové aktivity:
 
– řízení projektu
– rozvoj partnerství
– Dohoda o prioritách
– akční plánování
– budování znalostních kapacit
– evaluace
– řízení MAP
MAP a jeho zpracování bude podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství (IROP, OP VVV). MAP bude sloužit jako nástroj pro zacílení výzev z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Získané informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy. Soulad projektů s MAP bude specifickým kritériem přijatelnosti projektů.
Projekty “Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod” a “Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou” byly zahájeny dne 1.2.2016 a budou realizovány do 31.12.2017.
Dokumenty:
Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod
Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou
Výstupy z jednání pracovních skupin a kulatých stolů
Aktuality a materiály
Portál EDUin http://www.eduin.cz/
Webové stránky NIDV http://www.nidv.cz/cs/
Webové stránky Vysočina Education http://www.vys-edu.cz/