Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod III

Projekt je zaměřen na podporu společného plánování a sdílení zkušeností v území ORP Havlíčkův Brod. V projektu bude kladen důraz na spolupráci partnerů v území s realizačním týmem MAP a jejich aktivity povedou k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti. Akční plánování v území je prioritně zaměřeno na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

V rámci projektu jsou realizovány dvě klíčové aktivity:

1) Řízení projektu

2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání III   (A1 Rozvoj a aktualizace MAP, A2 Evaluace procesu místního akčního plánování)

V rámci projektu funguje 5 pracovních skupin:

  • pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • pracovní skupina pro financování
  • pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • volitelná pracovní skupina – pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání