MAP IV

 

 

Královská stezka o.p.s. je realizátorem projektu MAP v rámci výzvy  Akční plánování v území – MAP (Výzva č. 02_23_017).

Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP (tj. místní akční plány rozvoje vzdělávání) je podpora
společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací
neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů
a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které
povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.