ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTECH

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů v rámci výzvy č.  02_17_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

  • Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II 

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod , registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

  • Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II

Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981


Projekty jsou zaměřeny na podporu společného plánování a sdílení aktivit ve dvou územích SO ORP Havlíčkův Brod a SO ORP Světlá nad Sázavou.

V projektech bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Projekty Místních akčních plánů vzdělávání II navazují na ukončené projekty Místních akčních plánů vzdělávání I.

V projektech budou řešena témata Implementace MAP:
– Opatření č. 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
– Opatření č. 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
– Opatření č. 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
+ volitelné téma: Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP
Povinně volitelná témata a volitelné téma v aktivitě Implementace budou naplňovány v oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, kompetence pro demokratickou kulturu, regionální identita – spolupráce s komunitou, polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa a podnikavost a kariérové poradenství. Řešené aktivity v tématech, jsou v souladu s výstupy MAP I – Strategickým rámcem a Akčním plánem. V rámci aktivit KA 2, Rozvoj a aktualizace MAP, budou řešeny podaktivity: Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu, Pracovní skupina pro financování, pro čtenářskou, matematickou gramotnost k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti, PS pro polytechnické vzdělávání, Podpora škol v plánování, Místní akční plánování, Spolupráce s individuálním projektem systémovým – SRP, Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru, Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.
V rámci aktivit KA 4 budou řešeny podaktivity:
– volnočasové aktivity pro rozvoj dovedností a nové školní programy, vzdělávání pro demokratickou kulturu, jazykové vzdělávání, vzdělávání pro rozvoj kompetencí pro inkluzivní přístup, kariérové poradenství a vzdělávání pro výběr návazného vzdělávání, podpora rozvoje matematické gramotnosti, čtenářské, IT kompetence, projektový manažer pro školy, regionální identita a otevřená škola.

 

V projektech budou řešena témata Implementace MAP:

– Opatření č. 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita

– Opatření č. 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

– Opatření č. 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

+ volitelné téma: Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP

Povinně volitelná témata a volitelné téma v aktivitě Implementace budou naplňovány v oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, kompetence pro demokratickou kulturu, regionální identita – spolupráce s komunitou, polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa a podnikavost a kariérové poradenství.

Řešené aktivity v tématech, jsou v souladu s výstupy MAP I – Strategickým rámcem a Akčním plánem.

V rámci aktivit KA 2, Rozvoj a aktualizace MAP, budou řešeny podaktivity: Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu, Pracovní skupina pro financování, pro čtenářskou, matematickou gramotnost k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti, PS pro polytechnické vzdělávání, Podpora škol v plánování, Místní akční plánování, Spolupráce s individuálním projektem systémovým – SRP, Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru, Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

Další informace o projektech

Hlavními cíli projektů je zlepšení kvality předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a dalšího neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality bude podpořeno především vzájemnou spoluprací a sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe, včetně dalšího vzdělávání. V praxi to znamená, že bude rozvíjeno společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů v území a odborné oblastí. Společné informování a předávání zkušeností a poznatků bude probíhat na území dotčeného ORP Havlíčkův Brdo a ORP Světlá nad Sázavou, ale nositel bude mít snahu o nadregionální přínos, tedy sdílení zkušeností v širším měřítku – například ve spolupráci s dalšími nositeli MAP II, dalšími kraji v ČR apod.

Cíle projektů budou naplňovány prostřednictvím aktivit: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring MAP a aktivitou Implementace MAP.

Cíle projektů jsou v souladu s předloženými a schválenými Strategickými rámci MAP, včetně Akčních plánů MAP.

Konkrétní cíle MAP HB a MAP SNS, které budou podpořeny aktivitami jsou: Rovný přístup dětí a mládeže k právům a informacím, Fungující systémy komunikace pro rodiče a veřejnost, Kvalitní podklady k výuce předmětů, Vzdělaní a vyškolení pedagogové, Fungující inkluzivní vzdělávání, Individuální přístup k žákům, Interaktivní výuka, Fungující mobilita pedagogů i vzdělávaných a Síťování a partnerství.

Projekty se bude snažit o společné naplňování cílů dalších rozvojových koncepcí, které jsou vytvářeny Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Klíčové aktivity projektu: Řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP, Implementace MAP.

Cílové skupiny: veřejnost, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, děti a žáci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Prostor pro sběr námětů a připomínek:

Své náměty a připomínky můžete zasílat na email: kancelar@kralovska-stezka.cz

Kontaktní osoby jsou:

  • Tereza Chalupová – 731 177 745
  • Nikola Krupičková  – 731 111 882