Programové období 2007 – 2013

Výzvy PRV 2007 – 2013

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategického plánu LEADER vyhlašovala výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Cílem programu bylo přispět k rozvoji venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. MAS Královská stezka vyhlásila celkem 8 výzev v rámci těchto 11 Fichí:...

Více informací

Projekty Spolupráce

MAS Královská stezka v období 2007 - 2013 spolupracovala s několika českými i zahraničnímu místními akčními skupinami nejen na území ČR. S jejich pomocí zrealizovala sedm projektů, ať už v roli koordinační či partnerské MAS. Kromě toho realizovala MAS ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé projekt na vytvoření naučné stezky...

Více informací

Strategický plán LEADER – Zapomenutý kraj

Pro programové období 2007 - 2013 byl zpracován Strategický plán LEADER. Jednalo se o dokument k podpoře projektů na území MAS v souladu s Programem rozvoje rozvoje a integrovanou strategií území MAS. V tomto programovém období bylo v rámci 8 výzev úspěšně zrealizováno celkem 113 projektů. Území MAS Královská stezka bylo v průběhu realizace Strategického...

Více informací

Místní Agenda 21

Realizace projektu "Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s." byla spolufinancována ze Zásad MA21 a Zdraví 21. Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality...

Více informací

Zrealizované projekty

V této sekci si můžete prohlédnout obrázkovou galerii vybraných projektů, které byly úspěšně zrealizovány v rámci výzev MAS Programu rozvoje venkova v dotačním období 2007 - 2013.

Více informací

Projekt OP Technická pomoc

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Královská stezka pro období 2014 – 2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategie tak, aby v území MAS došlo k dalšímu rozvoji a pozitivním změnám. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s. Na podporu tvorby...

Více informací

Sdružení místních samospráv

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. aktivně spolupracovala  na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Projekt byl realizován v období od od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.   Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu...

Více informací