Místní Agenda 21

Realizace projektu “Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.” byla spolufinancována ze Zásad MA21 a Zdraví 21.

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky (převzato z portálu www.ma21.cz).

Realizace MA21 v území MAS Královská stezka o.p.s.

Projekt byl zaměřen na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost a kulatých stolů pro představitele místních samospráv působících v regionu místního partnerství obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.  Cílem kulturních akcí byla podpora komunitního a rodinného života. Jednalo se  o uspořádání gastronomického festivalu ve městě Habry, který dal prostor pro prezentaci produktů, pokrmů a výrobků lokálních farmářů, včelařů, majitelů restaurací a kaváren. Festival doplnil kulturní program složený z vystoupení žáků místní MŠ a ZŠ. Festival tak poukázal nejen na atraktivitu lokálních producentů potravin a restaurací, nýbrž i na atraktivitu krátkého potravinového řetězce, biopotravin a trvale udržitelného rozvoje. Program festivalu zacílil na všechny věkové kategorie a přispěl k utužení místní komunity.

Kulturní akce doplnily série čtyř kulatých stolů zaměřených především na představitele místních samospráv. Tématem těchto sezení bylo představení možností  evropských dotačních titulů v oblasti místních samospráv a změn pro programové období pro léta 2015 – 2020. Třetí kulatý stůl se zaměřil na propagaci a problematiku udržitelného růstu a rozvoje ekonomiky s ohledem na sociální a kulturní dopady, stejně jako na dopady na životní prostředí. Cílovou skupinou byli především lokání producenti potravin a drobní podnikatelé. Čtvrtý kulatý stůl se zaměřil na rozšíření informovanosti představitelů místních samospráv o možnostech komunitního rozvoje a zisku finanční podpory pro realizaci zamýšlených projektů. Oporou bylo vystoupení odborných lektorů. Cílem série těchto kulturních a vzdělávacích akcí byla především podpora komunitního života, zároveň však i informovaná a aktivní místní veřejná správa. Projekt kromě toho cílil i na zdůraznění možností rozvoje v dlouhodobém horizontu s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí a harmonické komunity.

Zápisy

Článek do Posla květen 2015 – zveřejněno v Poslu svazku obcí Haberska v červnu 2015

Článek do Poslav září 2015 – zveřejněno v Poslu svazku obcí Haberska v říjnu 2015

Zápis_noviny_o_MA21 – zveřejněno na webu Královské stezky o.p.s. v newsletteru v březnu 2013

Zápis_z_komunitního projednání