Projekt OP Technická pomoc

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Královská stezka pro období 2014 – 2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategie tak, aby v území MAS došlo k dalšímu rozvoji a pozitivním změnám.

Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s.

Na podporu tvorby SCLLD byly provedeny tyto kroky:

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika
2. Analýza problémů
3. Analýza potřeb
4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území
5. Stanovení cílů a jejich prioritizace
6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů)
7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách. Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

V rámci kvalitní SCLLD bylo dále v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeno:

8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle
9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu
10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu
11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách “Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj”
12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020
13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie
14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií

Výše uvedené kroky tvorby strategie zajišťoval tým pro tvorbu strategie skládající se z pracovníků MAS. Dále byly využívány externí dodávky služeb, které přímo souvisely se vznikem SCLLD v rozsahu stanovém Výzvou. SCLLD byla tvořena s co největším zapojením místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace.