Sdružení místních samospráv

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. aktivně spolupracovala  na realizaci projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Projekt byl realizován v období od od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS, které jsou východiskem pro unikátní řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. Ambicí projektu bylo skloubit potenciál modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském prostoru s principy fungování certifikovaných MAS.  Sdružení místních samospráv (SMS ČR) vydefinovalo 5 prioritních oblastí, MAS Královská stezka vybrala na základě strategie následující tři:

  • Regionální školství            
  • Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  • Protipovodňová opatření a krizové řízení
  • Odpadové hospodářství
  • Zaměstnanost

Tato hlavní témata byla dále doplněna o téma Snížit administrativní zátěž obecních úřadů.

Výstupy projektu:

  • Publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
  • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS (odkaz níže).

Strategie spolupráce obcí – Dodatek SCLLD MAS_Královská_stezka_pdf

Schéma řešení spočívalo ve fázích sběru dat a posilování klíčových kompetencí realizačního týmu, dále v nastartování systému kontinuálního vzdělávání a zapojování zástupců cílové skupiny projektu do rozvíjení konceptů spolupráce na bázi MAS a v přípravě odborných výstupů projektu. Druhá polovina realizace projektu si kladla za cíl implementovat nově identifikované principy a závěry odborných studií zajišťovaných externím dodavatelem se záměrem nové etapy fungování spolupráce obcí v řešených územích zapojených MAS a při posílení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ

Brno_pozvánka_9.10.2015

Zápis_workshop_Brno_9._10._2015

2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Kulatý_stůl_II_pozvánka

Kulatý_stůl_II_Dodatek_SSO

Zápis_kulatý_stůl_dne_19._8._2015

1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Kulatý_stůl_I_pozvánka

Prezentace_ke_kulatému_stolu_I.

Zápis_kulatý_stůl_I_24._2._2015

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Brno_pozvánka_20._1._2015

Zápis_workshop_Brno_20._1._2015

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizaci hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Více informací o projektu a SMS ČR: http://www.smscr.cz/