Programové období 2014 – 2023

Výzvy MAS

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v následujících operačních programech: Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, sociálního podnikání, územního rozvoje apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní...

Více informací

Nová strategie rozvoje regionu MAS

Projekt s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj je zaměřen na implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Královská stezka. V rámci implementace se jedná o činnosti spojené s procesem administrace SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Mezi další činnosti aktérů patří animace...

Více informací