Výzvy vyhlašované MAS

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v následujících operačních programech:

  • Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, sociálního podnikání, územního rozvoje apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Hlavními oblastmi, do nichž směřuje podpora v rámci výzev MAS Královská stezka, jsou doprava, podpora bezpečnosti, kulturní památky, zázemí pro vzdělávání, sociální podnikání a sociální služby.

  • Operační program Zaměstnanost (OPZ)

OPZ podporuje projekty nehmotného charakteru v oblasti podpory zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, modernizace veřejné správy apod. Tento operační program spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. MAS Královská stezka v rámci implementace OPZ podporuje tyto programové rámce: zaměstnanost, sociální podnikání, sociální služby, rodina a mladí.

  • Program rozvoje venkova (PRV)

Cílem PRV je podpora konkurenceschopnosti a inovací zemědělských podniků a krajinné infrastruktury. Program také podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství. MAS Královská stezka vyhlašuje výzvy v rámci těchto 5 fichí: podpora podnikání s cestovní ruch, zemědělství, potravinářství, zpřístupnění přírody, projekty spolupráce mezi MAS.

  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)

OPŽP umožňuje čerpat finanční prostředky na projekty zaměřené např. na zlepšování kvality vod a ovzduší, ochranu a péči o přírodu a krajinu či na energetické úspory. Zastřešujícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. MAS Královská stezka realizuje tento program v rámci své strategie od podzimu 2018, kdy byla zařazena aktivita revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Přehled aktuálně vyhlášených i uzavřených výzev MAS je k dispozici zde.