Nová strategie rozvoje regionu MAS

Projekt s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 – 2023 – Zapomenutý kraj je zaměřen na implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Královská stezka. V rámci implementace se jedná o činnosti spojené s procesem administrace SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Mezi další činnosti aktérů patří animace území, propagace SCLLD, realizace školení apod.

Finální verze SCLLD k 17. 10. 2016

SCLLD MAS Královská stezka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Královská stezka.

Celková strategie CLLD

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 vytvářela Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie byly v území vyplňování dotazníky od obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také sbírala záměry z celého území od všech subjektů, pořádala komunitní projednávání na obcích, mikroregionech a valných hromadách.

V rámci kvalitní přípravy strategie se zaměstnanci MAS několikrát účastnili odborných školení zaměřených na tvorbu strategie.

Řešitelský tým, který se podílel na zpracování CLLD, tvořili zaměstnanci MAS Královská stezka v čele s Mgr. Gustavem Charouzkem, ředitelem MAS (dlouholetý odborník na dotace a regionální rozvoj), členové MAS Královská stezka pod taktovkou předsedkyně Jaroslavy Dvořákové, zástupci NNO, podnikatelé a široká veřejnost z území MAS Královská stezka. Na připomínkování a zpracování strategie se podílela také široká veřejnost a lidé z praxe regionálního rozvoje (Ing. Jana Bláhová, Ing. Petr Havelík) a strategického plánování (Ing. Mgr. Jakub Mareš a akademici v čele s doc. RNDr. Antonínem Věžníkem, CSc a Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.)

Celý tým byl koordinován panem Gustavem Charouzkem a pracovní skupiny pak paní Jaroslavou Dvořákovou. V rámci komunitních projednání se významně zapojovali odborníci Jakub Mareš a Jana Bláhová, průběžně byly jednotlivé kroky velice věcně připomínkovány ze strany p. Mareše, p. Havelíka  a akademiků. Ve výsledku se tým vhodně doplňoval a velmi dobře fungoval.

Jednotlivé zodpovědnosti:

– vypracování a sběr podkladů, připomínky a podněty pracovní skupiny dle sfér a témat – Petr Havelík, Veronika Kristejnová, Karolína Ortová, Jana Holmanová

– metodické vedení – Jana Bláhová, Jakub Mareš

– připomínkování – Antonín Věžník, Radim Sršeň, Jakub Mareš

– koordinace strategie – Gustav Charouzek

– dozor nad tvorbou strategie – Jaroslava Dvořáková

Při zpracování SCLLD bylo postupováno v rámci zásad komunitního plánování. Na zpracování SCLLD se podíleli zaměstnanci MAS Královská stezka, místní odborníci z řad starostů obcí, podnikatelů a zástupců NNO, široká veřejnost; strategii také připomínkovali profesionálové v oboru regionálního rozvoje a akademici. Byly osloveny všechny členské obce a jejich prostřednictvím i NNO a podnikatelské subjekty, aby připravily zásobník projektových záměrů z nejrůznějších oblastí ve svém území na období let 2014 – 2020. Byly sestaveny dotazníky obsahující otázky ze všech oblastí zkoumaných v SCLLD. Tyto dotazníky byly odeslány všem členům MAS a subjektům v databázi MAS, dále byly projednávány v rámci akcí MAS a komunitních projednávání. Všechny obce MAS byly kontaktovány s prosbou o komunitní projednání ISRÚ/SCLLD v jejich území za účasti představitelů obcí, podnikatelů, NNO i veřejnosti. Ve 36 obcích (buď samostatně, nebo v rámci setkání mikroregionů) bylo uskutečněno sezení se zástupci města, podnikatelského a neziskového sektoru a veřejnosti, kde byly účastníkům prezentovány informace o SCLLD a kde na základě jejich podnětů byly stanoveny potřeby a problémy, které se staly podkladem pro SWOT analýzu území MAS Královská stezka. K doplnění SWOT a dalšímu směřování strategie byly svolávány tematické pracovní skupiny. Dále následovalo druhé kolo komunitního projednávání, a to na 8 setkáních, která byla zaměřena tematicky na jednu či více z následujících skupin: veřejný sektor, podnikatelský sektor a neziskový sektor. V průběhu druhého kola projednávání byla sestavena analytická část strategie a byly sbírány další důležité podklady pro tvorbu SCLLD. Sběr informací pro analytickou část vycházel zejména z dat jednotlivých obcí a mikroregionů, Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, RIR Kraje Vysočina, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a dalších.

Podkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

Záměry_MAS_na roky 2015 – 2023

TAB_Priority_cíle_opatření.xlsx – materiál k připomínkování

Dotazník pro občany

Dotazník_k nové_ISRÚ

Dotazník k ISRÚ

Dotazník_pro_podnikatele

Doplnění_pro_obce a města

Priority_MAS_KS

Priority_z_flipchartu

Svazek_Obcí_Habersko_- Pozvánka (vzorová pozvánka)

Zápisy z komunitních projednávání (několik příkladů):

Zápis z_Kamena

Zápis_z_Dolního_Města

Zápis_z_Havlíčkova_Brodu

Zápis_z_Číhoště

Zápis_z_Kožlí

Zápis_z_Krásné_Hory

Zápis_z_Nové_Vsi_u_Světlé

Zápis_z_Veselého_Žďáru

Zápisy_z_komunitních_projednání

Souhrnný zápis ze všech komunitních projednávání a jednání pracovních skupin

 

Děkujeme všem zapojeným subjektům za spolupráci na tvorbě SCLLD.