IROP 2 – 2. výzva – KULTURA

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva je zaměřena na revitalizaci kulturních památek, expozice, depozitáře, technická zázemí, návštěvnická a edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů nebo parkoviště u památek.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 15. 2. 2024, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů na MAS: (tj. mimo MS21+): 15. 2. 2024, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS (tj. mimo MS21+): 18. 3. 2024, 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2026

Celková částka dotace pro výzvu (podpora EU): 9 562 388,00 Kč

Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV): 11 952 985,00 Kč

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %

Státní rozpočet – 15 %

Celková podpora – 95 %

Vlastní podíl žadatele – 5 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 000,00 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000,00 Kč

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:

Text výzvy

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027

Příloha č. 1 Formulář Projektového záměru – VZOR

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr včetně příloh zašle na email: irop@kralovska-stezka.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria

Příloha č. 3 Plná moc – VZOR

Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum – VZOR

Informace k nadřazené výzvě ŘO – 70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea – SC 5.1 (CLLD): https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

Jednací řády orgánů MAS: https://kralovska-stezka.cz/jednaci-rady/

Prezentace ze semináře

Seznam přijatých projektů

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Zápis ze zasedání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis ze zasedání Programového výboru

Seznam vybraných a nevybraných projektů