MPSV vyhlásilo výzvu “Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny”

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) na podporu začleňování osob z Ukrajiny. Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Aktivity jsou zaměřeny na posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě včetně podpory nekonfliktního soužití, na pomoc s řešením krizové situace, na podporu prevence nezaměstnanosti a prevence bezdomovectví.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sužeb a místní akční skupiny. Finanční alokace výzvy činí 200 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů musí činit alespoň 1 mil. Kč.

Výzva je otevřena do 28. 11. 2022, 12:00 hodin. Žádost o podporu se podává online prostřednictvím portálu ISKP21+ dostupném na  https://iskp21.mssf.cz/

Veškeré informace jsou k dispozici na webu MPSV zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-099-opz-plus