5.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

Zápis z jednání Programového výboru

Sekce Dokumenty - zápisy

Zápis z jednání Výběrové komise

Sekce Dokumenty - zápisy

Seznam doporučených/nedoporučených

Seznam

Zasedání Programového výboru

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých projektů

Seznam

Text výzvy

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení komunitních center

Příloha č. 2 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Komunitní centra

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria FN a P u aktivity komunitní centra

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 62 IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Webové stránky MS2014+

https://mseu.mssf.cz

Finanční alokace na výzvu – 6 mil. Kč

Míra podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Typy podporovaných projektů:

Rozvoj komunitních center

Hlavní podporované aktivity: 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
- nákup pozemků a staveb
- vybavení pro zajištění provozu zařízení
- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb
Vedlejší aktivity projektu:
- demolice staveb na místě realizace projektu
- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky)
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
- projektová dokumentace, EIA
- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
- studie proveditelnosti
- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel)
- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány- nákup pozemků a staveb- vybavení pro zajištění provozu zařízení- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

Vedlejší aktivity projektu:

- demolice staveb na místě realizace projektu- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky)- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)- projektová dokumentace, EIA- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení- studie proveditelnosti- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel)- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 20. 6. 2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 20. 6. 2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13. 8. 2018 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit