PRV – 4. výzva

UZAVŘENÁ VÝZVA

Termín vyhlášení výzvy

20. 1. 2020

Název SCLLD

„Zapomenutý kraj”

Termín příjmu žádostí

Od 10. 2. 2020 do 24. 2. 2020 do půlnoci, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá přes Portál farmáře.

Termín příjmu žádostí listinných příloh

Vybrané přílohy lze vzhledem k velikosti, příp. formátům předložit v listinné podobě. Příjem listinných příloh probíhá na MAS ve stejném rozmezí, ovšem do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF

30. 4. 2020

Místo podání žádostí

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Příjem listinných příloh – kancelář MAS, 1. patro MÚ,Žižkovo náměstí 66, Habry 58281.

Upozornění: Žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis. Elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Dokumentace k výzvě

4. Výzva MAS 2020 PRV

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Fiche 3 Potravinářství

Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla 19.2.1 pro žadatele

Seznam příloh – Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Seznam příloh – Fiche 3 Potravinářství

Seznam příloh – Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF – Prohlášení o kategorii podniku

Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příloha č. 1 Vazba na venkovskou turistiku

Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2020)

Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Výpočet finančního zdraví

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Seznam dokumentace z VŘ (mimo režim zákona)

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce

Příloha č. 2 – Formulář oznámení VŘ – zadávací podmínky

Příloha č. 3 – Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 4 – Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 5 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 6 – Podnět k zahájení správního řízení

Aktuálně platné verze výše uvedených doporučujících příloh č. 1 – 6 jsou k dispozici na webu SZIF ZDE po rozbalení  odkazu “Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5)” v sekci Ke stažení.

Dokumenty k hlášení o změnách

Zjednodušený postup hlášení o změnách

Podrobný postup hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Dokumenty k publicitě

Příručka pro publicitu

Zápisy z jednání výběrových orgánu MAS

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných žádostí o dotaci na MAS

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k výzvě

Prezentace ze semináře