PRV – 2. výzva

UZAVŘENÁ VÝZVA

V únoru 2018 mohli zájemci o podporu podávat své žádosti do druhé výzvy MAS PRV, a to v rámci Fichí Podpora podnikání a cestovní ruch, Zemědělství, Potravinářství a Zpřístupnění přírody. Do této výzvy bylo podáno rekordních 34 žádostí o dotaci, přičemž podpořeno bylo 21 z nich.

Termín vyhlášení výzvy

22. 1. 2018

Název SCLLD

„Zapomenutý kraj”

Termín příjmu žádostí

Od 12. 2. 2018 do 26. 2. 2018 do 15 hodin. Konzultace v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF

30. 4. 2018

Místo podání žádostí

Kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: Žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis. Elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Dokumentace k výzvě

2. Výzva MAS 2018 PRV

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Fiche 2 Zemědělství

Fiche 3 Potravinářství

Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla 19.2.1 pro žadatele

Fiche 1 – Podpora podnikání a cestovní ruch – výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 2 – Zemědělství – výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 3 – Potravinářství – výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 4 – Zpřístupnění přírody – výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Instruktážní list k Žádosti o dotaci – Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Instruktážní list k Žádosti o dotaci – Fiche 2 Zemědělství

Instruktážní list k Žádosti o dotaci – Fiche 3 Potravinářství

Instruktážní list k Žádosti o dotaci – Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Příloha č. 1 Vazba na venkovskou turistiku – týká se Fiche Podpora podnikání a cestovní ruch

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU – týká se Fiche Potravinářství

Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Výpočet finančního zdraví

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch – seznam příloh

Fiche 2 Zemědělství – seznam příloh

Fiche 3 Potravinářství – seznam příloh

Fiche 4 Zpřístupnění přírody – seznam příloh

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce

Příloha č. 2 – Formulář oznamení výběrového řízení – zadávací podmínky

Příloha č. 3 – Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 4 – Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 5 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 6 – Podnět k zahájení správního řízení

Postup pro doložení dokumentů k VŘ/ZŘ a aktualizace formuláře Žádosti o dotaci

Seznam dokumentace z VŘ/ZŘ pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Dokumenty k hlášení o změnách

Podrobný postup k hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Podrobný postup podání Žádosti o platbu

Postup k doplnění Žádosti o platbu

Dokumenty k publicitě

Aktualizovaná příručka pro publicitu

Zápisy z jednání výběrových orgánu MAS

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář k výzvě

Prezentace ze semináře k 2. výzvě