IROP – 5. výzva – Komunitní centra

UZAVŘENÁ VÝZVA

V létě 2018 byla vyhlášena v pořadí pátá výzva MAS IROP zaměřená na rozvoj komunitních center. Podporu mohla získat jak komunitní centra poskytující sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak centra neposkytující sociální služby.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

20. 6. 2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20. 6. 2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

13. 8. 2018 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

6 mil. Kč

Míra podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení komunitních center

Příloha č. 2 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Komunitní centra

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria FN a P u aktivity komunitní centra

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 62 IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Pozvánka na Výběrovou komisi

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých projektů

Seznam doporučených/nedoporučených projektů

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele