3. Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Sociální služby II.

Zápis Programový výbor

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Výběrové komise oprava

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

Cílem opatření je snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním  vyloučením ohrožených a zlepšit přístup ke službám pro potřebné cílové skupiny.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 17.9.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu - 17.9.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 17.9.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31.10.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu -31.12.2022

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 100 000  CZK

- Finanční alokace výzvy: 4 432 575 CZK

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ

Příloha č. 4a Údaje o sociální službě

Příloha č. 4b Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy 4a

Příloha č. 6 Popis podporovaných aktivit

Text výzvy sociální služby II

Podporované aktivity (viz příloha č. 6 výzvy):

1.1. Sociální služby

a)      Odborné sociální poradenství

b)      Terénní programy

c)      Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d)      Raná péče

e)      Krizová pomoc

f)       Kontaktní centra

g)      Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

h)      Sociální rehabilitace

i)        Sociálně terapeutické dílny

j)        Služby následné péče

k)      Podpora samostatného bydlení

l)        Osobní asistence

m)    Odlehčovací služby

1.2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob

a)      Preventivní programy

b)      Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení

c)      Předcházení ekonomické stability

d)      Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

Doplňkové aktivity


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit