OPŽP – 1. výzva – Obnova krajiny a její využití_zeleň v intravilánu

UZAVŘENÁ VÝZVA

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlašuje výzvu 1. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS

037/05_18_128/CLLD_15_01_235

Název výzvy MAS

Výzva MAS Královská stezka o.p.s._OPŽP_Obnova krajiny a její využití_zeleň v intravilánu

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 2. 2019, 9:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20. 2. 2019, 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 2. 2019, 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

10. 9. 2019, 20:00 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty 

10. 000 000,-  Kč

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

16. 666 666,- Kč

Míra spolufinancování žadatele

40 %

Zaměření výzvy

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Oprávnění žadatelé

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající