OPZ – 1. výzva – Sociální služby I

 

UZAVŘENÁ VÝZVA

První výzvu k předkládání žádostí o dotaci z OP Zaměstnanost vyhlásila MAS v březnu 2017. Výzva si kladla za cíl podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center.

Prioritní osa 

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 3. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 3. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

19. 5. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 5. 2020

Informujeme, že byla provedena aktualizace Pravidel platná od 1. 5. 2017. Ujistěte se, že pracujete s aktuální verzí!

Dokumentace k výzvě

Text_výzvy_MAS_Královská_stezka_OPZ_Sociální_služby_I.pdf 

Příloha_1_Informace_o_způsobu_hodnocení_a_výběru_projektu.pdf

Příloha_2_Etický_kodex.pdf 

Příloha_3_Podpora_sociálních_služeb_na_území_MAS_z_OPZ_Vyrovnávací_platba.pdf

Příloha_4_Údaje_o_sociální_službě.xlsx

Příloha_5_Přehled_čerpání_vyrovnávací_platby_na_sociální_službu.xlsx

Příloha_6_Pomůcka_k_vyplnění_přílohy_4. pdf

Příloha_7_Principy_komunitní_práce_a_vodítka_pro_předkládání_projektů_komunitní_práce.pdf 

Příloha_8_Popis_podporovaných_aktivit.pdf

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Zápis z jednání Výběrové komise MAS: Zápis

Zápis z jednání Programového výboru: Zápis

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

Seminář pro příjemce

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce