IROP – 9. výzva – Sociální podnikání II

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 3. 6. 2019. Cílem výzvy je podpoření podnikatelských subjektů, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Žádosti o podporu byly přijímány do 25. 8. 2019.

Typy podporovaných projektů

 • Vznik nového sociálního podniku
 • Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  – rozšíření nabízených produktů a služeb,
  – rozšíření prostorové kapacity podniku,
  – zavedení nových technologií výroby,
  – zefektivnění procesů podniku.
  Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

3. 6. 2019 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

3. 6. 2019 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

25. 8. 2019 v 00:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 01.01.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

5 392 287,46 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Seznam doporučených projektů – přehodnocení projektu

Zápis ze zasedání Výběrové komise – přehodnocení projektu

Pozvánka na zasedání Výběrové komise – přehodnocení projektu 

Zápis ze zasedání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam doporučených projektů

Seznam náhradníků

Zápis ze zasedání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů 9 výzva IROP

Text výzvy – změna

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 2 – Osnova Podnikatelského plánu

Příloha č. 3 – Kritéria pro formálních náležitostí a přijatelnosti

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 65 IROP – https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

 Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele