IROP – 16. výzva – Doprava IV

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 24. 3. 2021. Výzva byla zaměřena na 2 aktivity – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

U aktivity Bezpečnost dopravy byly podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce a realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

U aktivity Cyklodoprava byly podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, dále rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce nebo úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací.

Žádosti o podporu byly přijímány do 30. 4. 2021 do 12:00.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

24. 3. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

24. 3. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30. 4. 2021 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2018, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2023, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

5 880 394,75 Kč

Minimální výše CZV na projekt

200 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt

2 500 000,00 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Seznam vybraných projektů – přehodnocení projektu

Zápis z jednání Programového výboru – přehodnocení projektu

Pozvánka na zasedání Programového výboru – přehodnocení projektu

Seznam doporučených projektů – přehodnocení projektu

Zápis z jednání Výběrové komise – přehodnocení projektu

Pozvánka na zasedání Výběrové komise – přehodnocení projektu

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam doporučených projektů

Zápis z jednání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 – Osnova Studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 4 – Osnova Studie proveditelnosti – Cyklodoprava (doplněná dle požadavků MAS)

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS Královská stezka

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele