IROP – 15. výzva – Doprava III

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 3. 7. 2020 a byla zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patřily rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Žádosti o podporu byly přijímány do 31. 8. 2020 do 12:00.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

3. 7. 2020 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

3. 7. 2020 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

31. 8. 2020 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2018, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2023, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

5 221 965,63 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam náhradních projektů

Seznam doporučených projektů

Zápis z jednání Výběrové komise 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů

Text výzvy – modifikace k 11. 11. 2020

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 2 – Osnova Studie proveditelnosti (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele – 15. 7. 2020

Prezentace ze semináře pro žadatele