IROP – 14. výzva – Zázemí pro vzdělávání III

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 22. 6. 2020 a byla určena pro infrastrukturu do mateřských a základních škol, a pro infrastrukturu volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Žádosti o podporu byly přijímány do 10. 8. 2020.

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
– mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
– dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
– služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
– spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Projektové záměry na mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb.musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura základních škol
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
– zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
– klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
– budování bezbariérovosti škol;
– ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
– pořízení vybavení budov a učeben
– pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

22.6.2020 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

22.6.2020 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

10.8.2020 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 01.01.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2022, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

6 319 595,25 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam doporučených projektů 

Zápis z jednání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů

Text výzvy – modifikace k 14. 9. 2020

Text výzvy

Kritéria věcného hodnocení

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 3 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura předškolního vzdělávání (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 4 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura základních škol (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 5 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání (doplněná dle požadavků MAS)

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 68 IROP – aktivita Zázemí pro vzdělávání: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

 Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele – 25. 6. 2020

Prezentace ze semináře pro žadatele