IROP – 11. výzva – Sociální služby II

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 30. 1. 2020 a byla určena organizacím poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva upřesňuje vybrané druhy sociálních služeb, na které může být poskytnuta podpora. Žádosti o podporu byly přijímány do 5. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Typy podporovaných projektů

Rozvoj sociálních služeb

– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení automobilu

– výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

– centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

30.1.2020 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30.1.2020 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

5.3.2020 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2018, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

10 262 550 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Zápis ze zasedání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam doporučených projektů

Zápis z Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů

Text výzvy

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení Sociální služby

Příloha č. 2 – Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb (osnova doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Sociálních služeb

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 62 IROP – aktivita Rozvoj sociálních služeb: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

 Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele