Úspěšně zrealizované projekty – Program rozvoje venkova

Jelení studánka, místo rozjímání a poznání

Celkové způsobilé výdaje projektu: 397 001 Kč

Dotace: 397 001 Kč

Období realizace projektu: 1. 6. 2018 – 10. 6. 2019

Popis projektu: Projekt si kladl za cíl zpřístupnit návštěvníkům Jelení studánku, přírodně a historicky zajímavou lokalitu v Kráteckých lesích u Horní Krupé. Byly zrekonstruovány obě studánky (malá i velká) a došlo ke zprůchodnění prostoru mezi nimi. Dále byl vybudován odpočinkový altán s lavičkami a do prostoru mezi studánkami byl umístěn informační panel, na místě také vznikl pomníček sv. Huberta.

Díky realizaci projektu  bylo vytvořeno místo pro posezení a setkávání.

Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků

Celkové způsobilé výdaje projektu:  260 000 Kč

Dotace: 117 000 Kč

Období realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2017

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení vybavení (stoly a židle pro hosty) pro návštěvníky Statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. Dále žadatel zakoupil tepelné čerpadlo pro účely vytápění prostoru občerstvení.

Nové zemědělské stroje

Celkové způsobilé výdaje projektu:  991 000 Kč

Dotace: 658 700 Kč

Období realizace projektu: 1. 5. 2018 – 13. 11. 2018

Popis projektu: V rámci realizace projektu pořídil žadatel nový secí stroj, jenž nahradil zastaralou nevyhovující techniku. Secím strojem lze zasít široké spektrum semen vč. drobnosemenných plodin jako je mák, což předtím nebylo možné a tyto pracovní operace musely být zajišťovány externími subjekty. Pořízením techniky tedy byla posílena soběstačnost a konkurenceschopnost žadatele. Dále bylo v rámci projektu zakoupeno rozmetadlo průmyslových hnojiv. Místem realizace projektu je obec Kynice.

Vybavení pojízdné kavárny

Celkové způsobilé výdaje projektu:   126 493 Kč

Dotace:  56 921 Kč

Období realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 11. 2017

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro provoz pojízdné kavárny – dvoupákového kávovaru, mlýnku na kávu, mrazničky apod. V rámci regionu MAS tak vznikla ojedinělá služba nabízející občerstvení nejen na kulturních a společenských akcích. Více informací o pojízdné kavárně Krmítko s kávou je k dispozici na webu ZDE.

Novostavba přístřešku – zemědělská stavba

Celkové způsobilé výdaje projektu:  439 805  Kč

Dotace: 263 883 Kč

Období realizace projektu: 1. 7. 2017 – 20. 4. 2018

Popis projektu: Díky realizaci projektu byla vybudována novostavba přístřešku pro účely drobné zemědělské výroby. Jedná se o dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou, která je využívána jako skladovací prostor krmiva a steliva pro ovce, jejichž chovem se žadatelka zabývá. Projekt byl realizován v obci Jiříkov u Kamene.

Modernizace ekofarmy Tvrdík Zdeslavice

Celková dotace: 278 600 Kč

Popis projektu: Před realizací projektu si žadatel musel v případě potřeby půjčovat přepravník zvířat, což bylo ekonomicky i organizačně velmi nevýhodné. Další nedostatek, který bylo na farmě třeba vyřešit, byla malá lehací kapacita pro zvířata chovaná na pastvině.

Dotační prostředky byly použity pro nákup dvou technologií souvisejících s chovem skotu – přepravníku zvířat a pastevních přístřešků pro skot. Přepravník je využíván k převážení zvířat mezi pastvinami a k převozu zvířat z pastvin na hospodářství, kde jsou zvířata při prodeji nakládána na kamion. Přepravník dále slouží i k přímému odvozu zvířat na jatka, což přispívá k zjednodušení  manipulace při prodeji zvířat. Nakoupené pastevní přístřešky pro skot mají rozměry 6×6 metrů.

Pořízený přepravník zajišťuje bezpečný převoz zvířat jak v pastevním areálu, tak i mimo něj v případě prodeje zvířat. Pořízení pastevních přístřešků přispělo ke zvýšení lehací kapacity pro skot, čímž došlo k zlepšení životní pohody chovaných zvířat.

Modernizace podniku

Celková dotace: 994 270 Kč

Popis projektu: Žadatel podniká v potravinářském průmyslu a jeho hlavní činností je výroba nápojů. Vzhledem k tomu, že žadatel nedisponoval žádnou manipulační technikou, cílem projektu byl nákup technologického vybavení a manipulační techniky.

Tento projekt řešil nákup technologického vybavení, konkrétně pro stabilizaci vyrobených sirupů studenou cestou a to bez přidávání chemických stabilizátorů. Dotační prostředky byly dále využity na pořízení manipulační techniky pro zjednodušení manipulace s paletami lahví a nakládku a vykládku aut.

Pořízením nové a moderní technologie se žadatel stal konkurenceschopnějším, jeho produkty mají vysokou kvalitu, snížila se náročnost výroby, vzrostla ekonomika provozu. Díky nakoupené manipulační technice došlo ke zjednodušení manipulace s paletami a nakládka vyrobeného zboží do aut je mnohem jednodušší a rychlejší.

Nákup traktoru do školkařského provozu

Celková dotace: 994 270 Kč

Popis projektu: Výsledkem realizace projektu bylo pořízení nového traktoru o výkonu 92 KW. Traktor je využíván ve fázi přípravy půdy, zakládání porostu, péči o porost a v neposlední řadě při sklizni sazenic. Právě zakládání porostu
a sklizeň sazenic je nejdůležitější fází v manipulaci se sadebním materiálem. Během těchto operací je důležité minimalizovat působení abiotických faktorů na kořenový systém sazenic, který má obrovský vliv na jejich zdravotní stav a tím pádem na následnou ujímavost po výsadbě. Pro zajištění výborného zdravotního stavu sazenic je třeba provádět pracovní operace v co nejkratších časových termínech. Týká se to např. přípravy seťového lůžka a vlastního setí, přípravy zeminy pro školkování a samotného školkování, vyzvedávání sazenic a následného odvozu do skladů. Zakoupený traktor bezproblémově zvládá ve školkařském provozu všechny požadované pracovní operace.

Do školkařského provozu byla pořízena novou technika, která zajistila žadatelce větší efektivitu práce, odstranila závislost na půjčování potřebných strojů (čímž došlo ke snížení výdajů na pořízení cizích služeb). V neposlední řadě je také díky moderní technice minimalizován vliv abiotických faktorů na kořenový systém sazenic.

Zájezdní hostinec Kámen – inovace kuchyně

Celková dotace: 218 884 Kč

Popis projektu: Aktivitami projektu byl nákup moderních technologií do kuchyně. Mezi dílčí pořízené vybavení patřily např. kuchyňské mycí stoly a pracovní stoly, mraznička, chladící stůl, narážecí mezistěna na boční lem stolu, plynový sporák, elektrický konvektomat, manuální změkčovač vody pro konvektomat, závěsná digestoř, výdejní pojízdná dělená lázeň, myčka skla a barového nádobí aj.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména celkové zkvalitnění poskytovaných služeb, zrychlení odbavování zákazníka, zvýšení počtu odbavených zákazníků, vyšší konkurenceschopnost podniku, možnost rozšíření sortimentu poskytovaných pokrmů.