1. výzva SZP

UZAVŘENÁ VÝZVA

Termín vyhlášení výzvy

1. 5. 2024

Název SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021–2027
“Zapomenutý kraj”

Termín příjmu žádostí

Od 13. 5. 2024 do 3. 6. 2024 do půlnoci, podání Žádosti o dotaci na MAS probíhá přes Portál farmáře. Současně se žádostí o dotaci podává žadatel přes Portál farmáře elektronické přílohy požadované v rámci Výzvy MAS a v rámci Pravidel pro konečné žadatele. Vybrané přílohy lze vzhledem k velikosti, příp. formátům předložit v listinné podobě. Příjem listinných příloh probíhá na MAS v době trvání příjmu žádostí na MAS, ovšem do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín podání na RO SZIF

15. 8. 2024

Místo podání žádostí

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Příjem listinných příloh probíhá na MAS v době trvání příjmu žádostí na MAS, ovšem do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Upozornění: Žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis. Elektronické podepsání je určeno pro MAS (pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před podáním na RO SZIF).

Územní vymezení

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD pro období 2021-2027.

Dokumentace k výzvě

1. Výzva MAS 2024 SZP

Odkaz na výzvu na webu SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-brno?ino=0&portalAction=detail&ji=1000650693

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivita a) Zemědělské podnikání

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla pro žadatele – Intervence 52.77 – LEADER

Způsob výběru projektů na MAS

Interní postupy SR SZP (Strategického rámce Společné zemědělské politiky) 2023-2027

Předdefinovaná sada preferenčních kritérií

Etický kodex

Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2023

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doložení příloh a aktualizaci Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Definice malých a středních podniků a postup podání Prohlášení o kategorii podniku jsou uvedeny zde: https://www.szif.cz/cs/szp23-info

Příručka pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací přes Portál farmáře SZIF

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Veškeré informace jsou uvedeny v sekci “Ke stažení” zde: https://www.szif.cz/cs/szp23-info. Zde jsou také pod záložkou “Ke stažení” uvedeny aktuálně platné verze příloh:

  • Příručka pro zadávání veřejných zakázek
  • Nejčastější dotazy k veřejným zakázkám SP SZP
  • Seznam dokumentace k zadávání veřejných zakázek, včetně přímého nákupu a cenového marketingu

Dokumenty k hlášení o změnách

Zjednodušený postup hlášení o změnách

Podrobný postup hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Dokumenty k publicitě

Příručka pro publicitu

Zápisy z jednání výběrových orgánu MAS

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných žádostí o dotaci na MAS

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k výzvě

Prezentace ze semináře