OPZ – 9. výzva – Sociální služby III

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva byla vyhlášena dne 24. 9. 2019, příjem žádostí potrvá do 30. 11. 2019. Cílem opatření podporovaných ve výzvě je snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a zlepšit přístup k sociálním službám pro potřebné cílové skupiny.

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Podporované aktivity

1.1. Sociální služby

1.2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

1.3 Komunitní sociální práce

1.4 Komunitní centra

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3 561 418,75 CZK

Finanční alokace výzvy

3 561 418,75 CZK

Dokumentace k výzvě

Text výzvy Sociální služby III

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 – Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 – Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4 Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 8 – Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele se bude konat dne 30. 9. 2019 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce se bude konat dne 22. 7. 2020 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka

Prezentace

Přijaté žádosti v rámci výzvy

Seznam přijatých žádostí

Zápisy z jednání výběrových a rozhodovacích orgánů MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru