OPZ – 8. výzva – Sociální podnikání I

UZAVŘENÁ VÝZVA

V pořadí osmá výzva MAS z OP Zaměstnanost podporuje aktivity zaměřené na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 24. 9. 2019 do 30. 3. 2020.

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 3. 2020, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Podporované aktivity

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik/environmentální sociální podnik (blíže viz příloha č. 3 výzvy)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

4 567 000 CZK

Finanční alokace výzvy

4 567 000 CZK

Dokumentace k výzvě

Text výzvy Sociální podnikání I

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 5 – Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Příloha č. 6 – Podnikatelský plán

Příloha č. 7 – Finanční plán

Příloha č. 8 – Statut Královská stezka o.p.s.

Příloha č. 9 – Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 10 – Jednací řád Programového výboru

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele se bude konat dne 30. 9. 2019 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce dotace se bude konat dne 22. 7. 2020 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka

Prezentace

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Zápis z jednání výběrových orgánů MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru