IROP – 7. výzva – Kulturní památky II

UZAVŘENÁ VÝZVA

V září 2018 vyhlásila MAS druhou výzvu na podporu národních kulturních památek nacházejících se v regionu působnosti MAS. V rámci výzvy byla přijata jedna žádost, a sice projekt na obnovu šindelových střech a osvětlení nádvoří národní kulturní památky státního hradu Lipnice nad Sázavou.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

7.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

7.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

11.11.2018 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

31.8.2021, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

6 mil. Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení Kulturních památek

Příloha č. 2 – Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Kulturní památky (osnova doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Kulturních památek

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 55 IROP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Pozvánka na Výběrovou komisi

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých projektů

Seznam doporučených/nedoporučených projektů

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele