IROP – 6. výzva – Zázemí pro vzdělávání

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva byla určena pro mateřské školy, základní školy a organizace poskytující zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci výzvy bylo možné podpořit např. pořízení vybavení budov a učeben, stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury či nákup pozemků a budov.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

14.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

14.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

11.11.2018 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30.10.2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

18 996 800 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro věcné hodnocení Zázemí pro vzdělávání

Příloha č. 2 – Kritéria pro hodnocení FN a P výzvy Zázemí pro vzdělávání

Příloha č. 3 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura předškolního vzdělávání

Příloha č. 4 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Příloha č. 5 – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 68 IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Pozvánka na Výběrovou komisi

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých projektů

Seznam doporučených/nedoporučených projektů

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele