IROP – 3. výzva – Podpora bezpečnosti

UZAVŘENÁ VÝZVA

Příjem žádostí o podporu v rámci třetí výzvy MAS IROP probíhal od 30. 10. do 4. 12. 2017. Výzva podporovala projekty zaměřené na pořízení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému a byla určena pro obce zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

30. 10. 2017 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30. 10. 2017 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

4. 12. 2017 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu:

31. 10. 2018, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

6 mil. Kč

Míra podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kontrolní list (věcné hodnocení)

Příloha č. 2 – Osnova Studie proveditelnosti (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Kontrolní list Výzvy MAS Královská stezka – IROP – Podpora bezpečnosti (hodnocení kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí)

TP CAS 1, TP CAS 2, TP DA 1 a TP DA 2 -přílohy výzvy č. 69 IROP (viz odkaz níže)

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 69 IROP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS 2017

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Pozvánka na Výběrovou komisi

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých projektů

Seznam doporučených/nedoporučených projektů

Semináře pro žadatele a příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce