IROP – 1. výzva – Kulturní památky

UZAVŘENÁ VÝZVA

První výzva MAS IROP byla určena majitelům kulturních památek zapsaných na seznamu NKP, UNESCO a indikativním seznamu. Výzva byla zaměřena na obnovu a restaurování památek, rekonstrukci expozic a další aktivity. Žádosti o podporu byly přijímány v průběhu dubna a května 2017.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

26.4.2017 od 8:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

26.4.2017 od 8:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

29.5.2017 do 12:00 hodin

Výzva z technických důvodů prodloužena do 29.5.2017 do 12:00 hodin!

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1.1.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

31. 10. 2019 (realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+)

Typy podporovaných projektů

Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památky, osvětlení objektů (za účelem zabezpečení památky a zpřístupnění památky), restaurování, revitalizace, rekonstrukce stávajících památek, expozic a depozitářů a budování nových.

Finanční alokace na výzvu 

5,5 mil. Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Text výzvy – změna

Text výzvy – původní

Příloha č. 1 – Hodnotící list (věcné hodnocení)

Příloha č. 2 – Osnova studie proveditelnosti (osnova doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria Výzvy MAS Královská stezka – IROP – Kulturní památky (kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti)

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 55 IROP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2017.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Zápisy z jednání výběrových orgánu MAS

Zápis z jednání Programového výboru: Sekce Dokumenty – zápisy

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých žádostí MAS

Seznam doporučených a nedoporučených žádostí

 

 

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa