Výzvy MAS

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2021 – 2027 vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v následujících operačních programech:

  • Integrovaný regionální operační program 2 (IROP2)

IROP2 je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, územního rozvoje apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Oblasti, do nichž směřuje podpora v rámci výzev MAS Královská stezka, jsou následující: Doprava, Vzdělávání, Hasiči, Kultura, Sociální oblast.

1) Doprava

Podporována je pouze aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí. Mezi podporované záměry patří  výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

2) Vzdělávání

Podporována je pouze aktivita Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol. Oprávněnými žadateli mohou být obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve a další organizace. Způsobilými výdaji jsou vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol; školní družiny a školní kluby; učebny neúplných škol.

3) Hasiči

Podporovány jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Oprávněnými žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Možnými aktivitami jsou výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic; pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany; vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

4) Kultura

Podporována je pouze aktivita Revitalizace kulturních památek. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření. Podmínkou je, aby památka byla zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.

5) Sociální oblast

Podporována je aktivita Infrastruktura sociálních služeb. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace OSS, církve, nestátní neziskové organizace a další. Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • Společná zemědělská politika (SZP)

Průřezovým cílem je modernizovat zemědělství a venkovské oblasti podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 

MAS Královská stezka vyhlašuje dotační výzvy v rámci těchto 3 fichí: Podnikání malých a středních podniků, Základní služby a obnova obcí, Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER.

  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Cílem programu je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace. Program je určen malým a středním podnikům působícím v regionu MAS. Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 

Program je zaměřen na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby, a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Mezi podporované záměry programu patří:

robotizace, automatizace, digitalizace
web, cloud
komunikační a identifikační infrastruktura

Mezi nepodporované aktivity se řadí např.:

prostá obnova majetku
pořízení kolových a pásových vozidel a strojů
stavební práce
pořízení repasovaných strojů a zařízení

Přehled aktuálně vyhlášených i uzavřených výzev MAS je k dispozici zde.