Projekt OPZ+ MAS Královská stezka 2023-2025

Královská stezka o.p.s. v únoru zahájila tříletý projekt zaměřený na pomoc osobám, které se nachází ve složité životní situaci. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách. Prostřednictvím realizace promyšlených dlouhodobých aktivit a práce s komunitou si projekt klade za cíl zlepšit životní situaci zmíněných osob, které žijí nebo působí na území regionu Místní akční skupiny Královská stezka. Ve spolupráci s dalšími místními subjekty přispěje Královská stezka k sociálnímu začleňování a aktivizaci místních komunit na Havlíčkobrodsku, Světelsku a Ledečsku.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

  • Centrum pomoci pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS)

Práce s osobami s PAS zahrnuje např. pomoc s výběrem vhodné školy či zaměstnání, poradenství týkající se partnerského a sexuálního života, nácvik dovedností a aktivit běžného dne osob s PAS, doučování učiva a další. Cílovou skupinou osob s PAS jsou jak děti, tak dospělí. Podpora je poskytována také pečujícím osobám (zejm. rodičům dětí s PAS), které v rámci komunitních setkávání mohou sdílet své zkušenosti a získávat cenné informace a pomoc v jejich ztížené životní situaci (např. pomoc ve vyhledávání a kontaktování lékařských odborníků, pomoc s včasným stanovením diagnózy dítěte a jejím pochopením, poskytování informací, jak s osobami s PAS co nejlépe pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti). Služba je poskytována v Havlíčkově Brodě.

  • Komunitní centrum sdružující osoby s handicapem

Komunitní centrum Háta (KC) je otevřené všem osobám,  které se chtějí podílet na aktivitách KC a aktivně se do něj zapojit. Sdružuje zejména osoby s mentálním či kombinovaným handicapem, seniory a další osoby, které se cítí sociálně vyloučené či izolované. Centrum nabízí možnost věnovat se aktivitám podle zájmů a preferencí každého člena, jako jsou např. sportovní a pohybové aktivity, kurzy vaření nebo výtvarné aktivity, dále KC pořádá společné poznávací výlety a výjezdové pobyty.

KC je otevřené všem klientům od ca 10 let věku každý všední den, nepravidelně se akce pořádají také o víkendech. Komunitní centrum je provozováno v Ledči nad Sázavou.

  • Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce

Tato aktivita se odehrává v Kavárně Na cestě v Habrech, kde Královská stezka o.p.s. zaměstnává osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce v rámci tréninkových pracovních míst.

  • Individualizovaná pomoc osobám s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením za účelem jejich zapojení do společnosti

Aktivita je orientována na klienty Domova ve Zboží (pobytové zařízení pro osoby s handicapem). Osobám je poskytována individuální podpora dle jejich potřeb tak, aby byly schopny realizovat volnočasové aktivity podle svých preferencí a aby si našly svého koníčka, případně aby získaly zaměstnání a dobře se na něj adaptovaly.

  • Podpůrná skupina pro osoby se závislostním chováním a jejich blízké osoby

Jedná se o realizaci podpůrné motivační skupiny pro osoby, které chtějí řešit svůj problém s návykovými látkami. Skupina je tzv. otevřená, může na ni přijít kdokoli, kdo by rád sdílel své potíže s abstinencí. Dále je v rámci aktivity realizována podpůrná skupina pro osoby, které v minulosti absolvovaly léčbu závislosti, a program sociálního výcviku pro mladistvé a mladé dospělé pohybující se v rizikovém prostředí. Tento program napomáhá ve zvládání rizikových situací v životě a přispívá ke snížení konfliktů účastníka se svým okolím. Aktivitu zajišťuje partner projektu, organizace Kolpingovo dílo České republiky z.s. v Havlíčkově Brodě.

Projekt OPZ+ MAS Královská stezka 2023-2025, CZ.03.02.01/00/22_008/0000086  je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Nositelem projektu je MAS Královská stezka a je realizován od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2025.

Chtěli byste se o projektu dozvědět více informací? Myslíte si, že by některá ze zmíněných aktivit pomohla vyřešit Váš problém a chtěli byste se do projektu aktivně zapojit? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt:

Koordinátorka projektu OPZ+: Ing. Eliška Matulová, tel.: 603 206 948