LOVE FOOD

 

Projekt spolupráce s názvem LOVE FOOD je zaměřen na spolupráci celkem pěti místních akčních skupin, z toho dvou českých a tří polských. Cílem projektu je propagovat regionální značení v zapojených regionech, informace ohledně regionálních produktů a regionálního značení jako takového a společně najít potenciál pro rozvoj regionu. Nejedná se pouze o teoretickou rovinu, pro širokou veřejnost budou uspořádány kuchařské workshopy zaměřené na regionální a tradiční pokrmy. Jejich realizace napomůže změnit spotřebitelský postoj cílové skupiny (široké veřejnosti) k produktům.

Regionální značení je všemi aktéry projektu vnímáno jako pomoc živnostníkům a malým firmám s propagací a odbytem jejich produktů, se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu. Značení představují i výzvu pro zlepšení životního prostředí – k podpoře místní ekonomiky dochází bez zátěže na životní prostředí (krátké dodavatelské řetězce). Svou roli hraje i v oblasti cestovního ruchu, kdy certifikace produktů zaručuje kvalitní lokální produkty mající výjimečnou vazbu na region, na jeho charakter, tradici, kulturu či historii. Zúčastněné MASky vidí velký potenciál i v oblasti rozvoje komunitního života prostředí: zavedením systému značení v regionu je iniciována spolupráce jak mezi podnikateli s podobnou filozofií (výrobci, prodejci), tak i dále s místní samosprávou, zástupci ochrany přírody, organizacemi aktivními v oblasti cestovního ruchu a neziskovými organizacemi, což vede k oživení místní komunity. Značení místních produktů se tedy dotýká širokého spektra cílových skupin – zákazníků (široká veřejnost), výrobců, prodejců (soukromý sektor) a institucí místní správy a samosprávy (a dalších organizací působících přímo v regionu).

Cílem projektu je tedy propagace regionálního značení, seznámení široké veřejnosti s dopady tohoto systému do oblasti ekonomické, ekologické i společenské a motivovat spotřebitele ke koupi, podpoře a aktivnímu zapojení při regionálním značení. Díky projektu budou předány teoretické  i praktické informace z oblasti regionálního značení a zpracování regionálních produktů v ČR i Polsku. Široká veřejnost pozná i jednotlivé certifikované subjekty a na základě dialogu mezi veřejností, aktéry projektu i uživateli značení napomůže projekt zlepšit podmínky regionálního značení. Příklady dobré praxe z jednotlivých regionů budou přeneseny do ostatních území MAS. Projekt se také zaměřuje na propagaci regionálního značení –  jako udržitelný výstup vznikne videoanimovaná kuchařka zachycující typické recepty z daného regionu za užití regionálních surovin a dále propagující video zachycující dílčí akce spolupracujících MAS.