IROP – 13. výzva – Sociální podnikání III

UZAVŘENÁ VÝZVA

Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 27. 4. 2020. Cílem výzvy bylo podpoření podnikatelských subjektů, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Žádosti o podporu byly přijímány do 28. 5. 2020.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

27. 4. 2020 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

27. 4. 2020 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

28. 5. 2020 ve 00:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 01.01.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2022, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

2,5 mil. Kč

Míra podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Dokumentace k výzvě

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Programového výboru 

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Seznam doporučených projektů

Zápis z jednání Výběrové komise 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých projektů

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 2 – Osnova Podnikatelského plánu (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 65 IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-65-socialni-podnikani-integrovane-projekty

Webové stránky MS2014+: https://mseu.mssf.cz

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele – 27.4.2020

Prezentace ze semináře pro žadatele