Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů na Místní akční plány vzdělávání:

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000286

Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou

Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287

Zaměstnanci MAP ORP Havlíčkův Brod
- Karolína Ortová - metodik
- Mgr. Petra Stránská - manažer klíčové aktivity
- Květa Lutnerová - vědecký pracovník
- Ing. Jitka Hejlová - projektový manažer
Zaměstnanci MAP ORP Světlá nad Sázavou
- Mgr. Gustav Charouzek - projektový manažer
- Mgr. Lucie Šulcová - manažer klíčových aktivit
- Ing. Ivona Moravcová - vědecký pracovník
- Mgr. Iva Majerová - metodik
- Mgr. Kateřina Procházková - odborný administrátor

Cílem projektů je podpora včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže do 15 let. Stěžejními cíli projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nových výukových metod, systematického přístupu ke vzdělávání s přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe. Dále implementace vhodných postupů a přístupů a také cílená motivace zástupců škol.

Zpracování místních akčních plánů

Cíl: „Rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“

Povinná opatření MAP:

-          Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

-          Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

-          Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

-          Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

-          Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

-          Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná opatření MAP

-          Začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit

-          Zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 2 let

  • Například: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
Cílové skupiny:

- pedagogičtí pracovníci
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
- veřejnost
- děti a žáci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
- pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
- rodiče dětí a žáků
- zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Klíčové aktivity:

- řízení projektu
- rozvoj partnerství
- Dohoda o prioritách
- akční plánování
- budování znalostních kapacit
- evaluace
- řízení MAP
MAP a jeho zpracování bude podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství (IROP, OP VVV). MAP bude sloužit jako nástroj pro zacílení výzev z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Získané informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy. Soulad projektů s MAP bude specifickým kritériem přijatelnosti projektů.
Projekty "Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod" a "Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou" byly zahájeny dne 1.2.2016 a budou realizovány do 31.12.2017.
Dokumenty:
Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod
Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou
Výstupy z jednání pracovních skupin a kulatých stolů
Aktuality a materiály
Portál EDUin http://www.eduin.cz/
Webové stránky NIDV http://www.nidv.cz/cs/
Webové stránky Vysočina Education http://www.vys-edu.cz/

Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit