AVÍZO VÝZVY

MAS Královská stezka o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

Termín vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019

Název SCLLD: „Zapomenutý kraj"

Termín příjmu žádostí: od 11. 2. 2019 do 25. 2. 2019 do půlnoci, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín příjmu žádostí listinných příloh: vybrané přílohy lze vzhledem k velikosti, příp. formátům předložit v listinné podobě. Příjem listinných příloh probíhá na MAS ve stejném rozmezí, ovšem do do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2019

Místo podání žádostí: podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Příjem listinných příloh - kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Text výzvy

3. Výzva MAS 2019 PRV

Vypsané Fiche

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Dokumenty k výzvě

Pozvánka na seminář k výzvě

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla 19.2.1 pro žadatele

Fiche 1 - Podpora podnikání a cestovní ruch - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 4 - Zpřístupnění přírody - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 1 - Podpora podnikání a cestovní ruch - seznam příloh

Fiche 4 - Zpřístupnění přírody - seznam příloh

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Praktický příklad pro ilustraci - vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příloha č. 1 Vazba na venkovskou turistiku - týká se Fiche Podpora podnikání a cestovní ruch

Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Metodika výpočtu finančního zdraví - Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Výpočet finančního zdraví


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit