UZAVŘENÁ VÝZVA

MAS Královská stezka o.p.s. vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Termín vyhlášení výzvy: 22. 1. 2018

Název SCLLD: „Zapomenutý kraj"

Termín příjmu žádostí: od 12. 2. 2018 do 26. 2. 2018 do 15 hodin. Konzultace v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2018

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281 - listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Text výzvy

2. Výzva MAS 2018 PRV

Vypsané Fiche

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Fiche 2 Zemědělství

Fiche 3 Potravinářství

Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Dokumenty k výzvě

Pozvánka na seminář k výzvě

Prezentace ze semináře k 2. výzvě

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla 19.2.1 pro žadatele

Fiche 1 - Podpora podnikání a cestovní ruch - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 2 - Zemědělství - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 3 - Potravinářství - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Fiche 4 - Zpřístupnění přírody - výňatek z Pravidel (způsobilé výdaje, dotace, kritéria přijatelnosti a další podmínky)

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Instruktážní list k Žádosti o dotaci - Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch

Instruktážní list k Žádosti o dotaci - Fiche 2 Zemědělství

Instruktážní list k Žádosti o dotaci - Fiche 3 Potravinářství

Instruktážní list k Žádosti o dotaci - Fiche 4 Zpřístupnění přírody

Příloha č. 1 Vazba na venkovskou turistiku - týká se Fiche Podpora podnikání a cestovní ruch

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Praktický příklad pro ilustraci - vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU - týká se Fiche Potravinářství

Metodika výpočtu finančního zdraví - Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Výpočet finančního zdraví

Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch - seznam příloh

Fiche 2 Zemědělství - seznam příloh

Fiche 3 Potravinářství - seznam příloh

Fiche 4 Zpřístupnění přírody - seznam příloh

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky zakázek na stavební práce

Příloha č. 2 - Formulář oznamení výběrového řízení - zadávací podmínky

Příloha č. 3 - Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 4 - Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Příloha č. 5 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 6 - Podnět k zahájení správního řízení

Postup pro doložení dokumentů k VŘ/ZŘ a aktualizace formuláře Žádosti o dotaci

Seznam dokumentace z VŘ/ZŘ pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Dokumenty k hlášení o změnách

Podrobný postup k hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Podrobný postup podání Žádosti o platbu

Postup k doplnění Žádosti o platbu

Dokumenty k publicitě

Aktualizovaná příručka pro publicitu


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit