1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY

Zápis z jednání Programového výboru

Sekce Dokumenty - zápisy

Seznam doporučených/nedoporučených

Seznam

Zasedání Programového výboru - čtvrtek 22.6. od 15:30 hodin, MěÚ Habry

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých projektů

Seznam přijatých žádostí MAS

Výzva z technických důvodů prodloužena do 29.5.2017 do 12:00 hodin!

Text výzvy - změna

Text výzvy - původní

Příloha č. 1 - Hodnotící list (věcné hodnocení)

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti (osnova doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria Výzvy MAS Královská stezka - IROP - Kulturní památky (kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti)

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 55 IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+

https://mseu.mssf.cz/

Finanční alokace na výzvu - 5,5 mil. Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %, Státní rozpočet - 0 %

Typy podporovaných projektů:

Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památky, osvětlení objektů (za účelem zabezpečení památky a zpřístupnění památky), restaurování, revitalizace, rekonstrukce stávajících památek, expozic a depozitářů a budování nových.

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 26.4.2017 od 8:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26.4.2017 od 8:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 24.5.2017 ve 12:00 hodin - ZMĚNA 29.5.2017 do 12:00 hodin!!!!!

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1.1.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2019 (Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+)

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2017.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit