7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY 2

Zápis z jednání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Seznam doporučených/nedoporučených

Seznam

Zasedání Programového výboru

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých žádostí

Seznam

Text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení Kulturních památek

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Kulturní památky (osnova doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Kulturních památek

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 55 IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+

https://mseu.mssf.cz/

Finanční alokace na výzvu - 6 mil. Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %, Státní rozpočet - 0 %

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Památky
Obnova památek
Restaurování části památek a mobiliářů
Odstraňování přístupových bariér
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
Digitalizace památek a mobiliářů
Obnova parků a zahrad u souboru památek
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Památky: Obnova památek, Restaurování části památek a mobiliářů, Odstraňování přístupových bariér, Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, Digitalizace památek a mobiliářů, Obnova parků a zahrad u souboru památek, Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 7.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 7.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 11.11.2018 ve 12:00 hodin 

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2021 (Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+)

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit