3.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – PODPORA BEZPEČNOSTI

Zápis z jednání Programového výboru

Sekce Dokumenty - zápisy

Zápis z jednání Výběrové komise

Sekce Dokumenty - zápisy

Pozvánka na seminář pro příjemce

Pozvánka

Seznam doporučených/nedoporučených

Seznam

Zasedání Programového výboru

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých projektů

Seznam

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kontrolní list (věcné hodnocení)

Příloha č. 2 – Osnova Studie proveditelnosti (doplněná dle požadavků MAS)

Příloha č. 3 – Kontrolní list Výzvy MAS Královská stezka – IROP – Podpora bezpečnosti (hodnocení kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí)

TP CAS 1, TP CAS 2, TP DA 1 a TP DA 2 - přílohy výzvy č. 69 IROP (viz odkaz níže)

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 69 IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Webové stránky MS2014+

https://mseu.mssf.cz

Finanční alokace na výzvu – 6 mil. Kč

Míra podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Typy podporovaných projektů:

-          Technika pro IZS

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 30. 10. 2017 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 10. 2017 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 12. 2017 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2018, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Interní postupy MAS

Interní postupy MAS KS 2017

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit