Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až  do pololetí 2018 - 
Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a 
projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních 
aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova

Finální verze SCLLD k 17.10.2016

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až do pololetí 2018 - Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova.

Výsledkem projektu bude větší zapojení místní komunity do rozvoje regionu a také implementace velkého množství rozvojových projektů. Realizátorům těchto projektů bude poskytnuta veškerá podpora, včetně orgánů MAS, aby byla strategie zrealizována včetně monitorovacích indikátorů. Důsledkem projektu bude zajištění dostatečné kapacity na realizaci SCLLD.

Celková strategie CLLD

 

TAB_Priority_cíle_opatření.xlsx - materiál k připomínkování

Integrovaná strategie rozvoje území 2014 - 2020

Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty v území společně vytvářela novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. 

V rámci tvorby strategie byly v území vyplňování dotazníky od obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také sbírala záměry z celého území od všech subjektů, pořádala komunitní projednávání na obcích, mikroregionech a valných hromadách. 

V rámci kvalitní přípravy strategie se zaměstnanci MAS několikrát účastnili odborných školení na psaní strategie spolu s ostatními MAS v Kraji Vysočina, ale i v rámci národní úrovně. 

 

Více viz níže v podkladech:

 

Dotazník pro občany

 

Dotazník_k nové_ISRÚ

 

Dotazník k ISRÚ

 

Dotazník_pro_podnikatele

 

Doplnění_pro_obce a města

 

Priority_MAS_KS

 

Priority_z_flipchartu

 

Svazek_Obcí_Habersko_- Pozvánka (vzorová pozvánka)

 

Zápisy z komunitních projednávání (několik příkladů):

Zápis z_Kamena

Zápis_z_Dolního_Města

Zápis_z_Havlíčkova_Brodu

Zápis_z_Číhoště

Zápis_z_Kožlí

Zápis_z_Krásné_Hory

Zápis_z_Nové_Vsi_u_Světlé

Zápis_z_Veselého_Žďáru

Zápisy_z_komunitních_projednání

 

+ Souhrný zápis ze všech komunitních projednávání a jednání pracovních skupin

 

Řešitelským týmem, který se podílel na zpracování CLLD, byli zaměstnanci MAS Královská stezka v čele s Mgr. Gustavem Charouzkem, ředitelem MAS (dlouholetý odborník na dotace a regionální rozvoj), členové MAS Královská stezka pod taktovkou předsedkyně Jaroslavy Dvořákové, zástupci NNO, podnikatelé a široká veřejnost z území MAS Královská stezka. Na připomínkování a zpracování strategie se podílela také široká veřejnost a lidé z praxe regionálního rozvoje (Ing. Jana Bláhová, Ing. Petr Havelík) a strategického plánování Ing. Mgr. Jakub Mareš a akademici v čele s doc. RNDr. Antonínem Věžníkem, CSc a Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.

Celý tým byl koordinován panem Gustavem Charouzkem a pracovní skupiny pak paní Jaroslavou Dvořákovou, v rámci komunitních projednání se významně podíleli odborníci Jakub Mareš a Jana Bláhová a průběžně byly jednotlivé kroky velice věcně připomínkovány ze strany p. Mareše a akademiků a vedeny metodickými připomínkami pana Havelíka. Ve výsledku se tým vhodně doplňoval a velmi dobře fungoval.

Jednotlivé zodpovědnosti:

- vypracování a sběr podkladů + připomínky a podněty pracovní skupiny dle sfér a témat - Petr Havelík, Veronika Kristejnová, Karolína Ortová, Jana Holmanová 

- metodické vedení - Jana Bláhová, Jakub Mareš

- připomínkování - Antonín Věžník, Radim Sršeň, Jakub Mareš

- koordinace strategie - Gustav Charouzek

- dozor nad tvorbou strategie - Jaroslava Dvořáková

 

Při zpracování SCLLD bylo postupováno v rámci zásad komunitního plánování. Na zpracování SCLLD se podíleli zaměstnanci MAS Královská stezka, místní odborníci z řad starostů obcí, podnikatelů a zástupců NNO, široká veřejnost, strategii také připomínkovali profesionálové v oboru regionálního rozvoje a akademici. Byly osloveny všechny členské obce a jejich prostřednictvím i NNO a podnikatelé, aby připravily zásobník projektových záměrů z nejrůznějších oblastí ve svém území na období let 2014 - 2020. Byly sestaveny dotazníky obsahující otázky ze všech oblastí zkoumaných v CLLD. Jeden dotazník byl založen na uzavřených otázkách, kde mohli respondenti vybírat z předem stanovených odpovědí, druhý dotazník obsahoval otevřené otázky umožňující dotazovaným podat volnou odpověď. Tyto dotazníky byly odeslány všem členům MAS a subjektům v databázi MAS a také v rámci akcí MAS a komunitních projednávání byly předkládány účastníkům. Všechny obce MAS byly kontaktovány s prosbou o komunitní projednání ISRÚ/SCLLD v jejich území za účasti představitelů obcí, podnikatelů, NNO i veřejnosti. Na zasedání některých mikroregionů působících v MAS byli starostové blíže informování o SCLLD a potřebě jejího komunitního projednání. V 36 obcích (buď samostatně, nebo v rámci sezení mikroregionů) bylo uskutečněno sezení se zástupci města, podnikatelského a neziskového sektoru a veřejnosti, kde byly účastníkům prezentovány informace o SCLLD a kde na základě jejich podnětů byly stanoveny potřeby a problémy, které se staly podkladem pro SWOT analýzu za celé území MAS Královská stezka. Výstupy ze zápisů z komunitního projednání jsou prezentovány v příloze č. 6. V dalších obcích proběhla dotazníková šetření a schůzky se starosty. K doplnění SWOT a dalšímu směřování strategie byly svolávány tematické pracovní skupiny. Dále následovalo druhé kolo komunitního projednávání, a to na 8 setkáních, která byla zaměřena tematicky na jednu či více z následujících skupin: veřejný sektor, podnikatelský sektor a neziskový sektor. V průběhu druhého kola projednávání byla sestavena analytická část strategie obsahující základní charakteristiku regionu MAS z pohledu nejrůznějších oblastí, ale především byla připomínkována a upravována SWOT analýza za jednotlivé oblasti a byly sbírány další důležité podklady pro tvorbu SCLLD. Sběr informací pro analytickou část vycházel zejména z dat jednotlivých obcí a mikroregionů, Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, RIR Kraje Vysočina, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a dalších. Strategická část ISRÚ pak vycházela rovněž z komunitního plánování, ke strategii komplementárních dokumentů v rámci MAS, Kraje Vysočina a vyšších celků a implementační část ISRÚ pak z fungování MAS Královská stezka, standardů, zákonů, zkušeností dalších MAS. 

 

Děkujeme všem za spolupráci na tvorbě SCLLD.


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit