Realizace projektu "Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s."

Projekt spolufinancován ze Zásad MA21 a Zdraví 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky (převzato z portálu www.ma21.cz).

 

Zápisy

Článek do Posla květen 2015 - zveřejněno v Poslu svazku obcí Haberska v červnu

Článek do Poslav září 2015 - zveřejněno v Poslu svazku obcí Haberska v říjnu

Zápis_noviny_o_MA21 - zveřejněno na webu Královské stezky o.p.s. v newsletteru v březnu

Zápis_z_komunitního projednání

 

Realizace MA21 v území MAS Královská stezka o.p.s.

Projekt se zaměří na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost a kulatých stolů pro představitele místních samospráv působících v regionu místního partnerství obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.  Cílem kulturních akcí se stane podpora komunitního a rodinného života. Jednat se bude o uspořádání gastronomického festivalu ve městě Habry, který dá prostor pro prezentaci produktů, pokrmů a výrobků lokálních farmářů, včelařů, majitelů restaurací a kaváren. Festival doplní i doprovodný kulturní program složený z vystoupení žáků místní MŠ a ZŠ a o další hudební vystoupení. Festival tak poukáže nejen na atraktivitu lokálních producentů potravin a restaurací, nýbrž i na atraktivitu krátkého potravinového řetězce, biopotravin a trvale udržitelného rozvoje. Program festivalu zacílí na všechny věkové kategorie a přispěje k utužení místní komunity.

Kulturní akce doplní série čtyř kulatých stolů zaměřených především na představitele místních samospráv. Předmětem dvou těchto sezení se stanou možnosti místních samospráv v oblasti evropských dotačních titulů a změny, které nastávají v novém programovém období pro léta 2015 – 2020. Cílem bude podpora k naplňování kvalitní a efektivní místní veřejné správy. Třetí kulatý stůl se zaměří na propagaci a problematiku udržitelného růstu a rozvoje ekonomiky s ohledem na sociální a kulturní dopady, stejně jako na dopady na životní prostředí. Cílovou skupinou budou především lokání producenti potravin a drobní podnikatelé. Čtvrtý kulatý stůl se zaměří na rozšíření informovanosti představitelů místních samospráv o možnostech komunitního rozvoje a zisku finanční podpory pro realizaci zamýšlených projektů. Oporou budou vystoupení odborných lektorů i výstupy MA 21. Cílem série těchto kulturních a vzdělávacích akcí je především podpora komunitního života, zároveň však i informovaná a aktivní místní veřejná správa. Projekt kromě toho cílí i na zdůraznění možností rozvoje v dlouhodobém horizontu s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí a harmonické komunity.

 


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit